Privatna ordinacija Praxis dr. Pecar
Adresa
Ćumurija 3
Sarajevo
Telefon
++ 387 33 445 219
++ 387 61 108 219
E-mail
info@praxis.ba
Pon - Pet: 13 - 19h
Jedna subota 9 - 13 h
nedjelja neradna
 • Muris Pecar je rođen 1974. godine u Sarajevu, gdje završava osnovnu i srednju školu, kao i Medicinski fakultet.
 • Nakon završenog fakulteta radi kao doktor opšte medicine u Zdravstvenoj ustanovi “Praxis” - Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Sarajevu.
 • Specijalistički ispit polaže 2009. godine i stiče stručno zvanje - specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.
 • Javno je odbranio magistarski rad 2011. godine pod nazivom “Komparativna studija hirurškog i fizijatrijskog tretmana nodularnog tenosinovitisa fleksornih tetiva šake” i stekao zvanje Magistra medicinskih nauka.
 • Kod više certifikovanih međunarodno priznatih instruktora educirao se iz oblasti primjene tehnika manualne medicine, a 2012. godine završio je svjetski priznatu Međunarodnu specijalističku školu tradicionalne medicine i akupunkture na Evropskom centru za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (UN) u Beogradu.
 • Tokom 2014. i 2015. godine pohađa i uspješno završava sve nivoe edukacije iz oblasti Zdravstvenog menadžmenta, koje organizuje Zavod za javno zdravstvo FBiH u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.
 • Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli je 2015. godine pristupio javnoj odbrani Doktorske disertacije pod nazivom “Efikasnost mobilizacijskih tehnika u tretmanu akutnog lumbalnog bola”, koju je uspješno odbranio i stekao naučnu titulu Doktora medicinskih nauka.
 • U Međunarodnoj specijalističkoj školi tradicionalne medicine i akupunkture Evropskog centra za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (UN) u Beogradu tokom 2017. godine pohađa i s uspjehom završava dodatnu edukaciju od 300 školskih sati teoretske i praktične nastave iz Akupunkture.
 • Autor je tri i koautor dvadeset naučnih i stručnih radova objavljenih u naučnim časopisima koji prate relevantnu međunarodnu bazu podataka i aktivni je sudionik sa prijavljenim radovima na više kongresa i drugih naučnih i stručnih skupova sa internacionalnim učešćem iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije.
 • Zaposlen je u Ordinaciji “PRAXIS” dr.Pecar na poziciji specijaliste fizijatra koji je trenutno na subspecijalizaciji iz Reumatologije, dok na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu radi kao nastavnik u naučno-nastavnom zvanju Docent.
 • Oženjen je i otac dvoje djece.

Google Scholar profil 

850x567
850x567
850x567