Privatna ordinacija Praxis dr. Pecar
Adresa
Ćumurija 3
Sarajevo
Telefon
++ 387 33 445 219
++ 387 61 108 219
E-mail
info@praxis.ba
Pon - Pet: 13 - 19h
Jedna subota 9 - 13 h
nedjelja neradna

Ordinacija pruža preglede specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i subspecijaliste reumatologa.

Fizijatar je ljekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Pregled specijaliste fizijatra je klinički fizikalni pregled pri kojem ljekar ispituje morfologiju i funkcionalno stanje muskuloskeletnog sistema, a sadrži i osnovne elemente neurološkog pregleda evidentiranjem promjena u refleksnoj aktivnosti (odsustvo, sniženje ili pojačanje miotatskih refleksa, prisutnost patoloških refleksa), procjenu mišićne snage (manuelni mišićni test) i senzibiliteta, ispitivanje hoda i pokretljivosti.  Ukoliko fizijatar procjeni da je neophodno, pacijenta prema indikaciji upućuje na dodatne dijagnostičke pretrage Na osnovu fizikalnog pregleda i nalaza indicirane dijagnostike, fizijatar postavlja dijagnozu samostalno ili kroz multidisciplinarni pristup u kojem timski učestvuje više različitih specijalista, a kada postavi indikaciju da pacijent treba provesti fizikalni tretman onda u saradnji sa fizioterapeutom koncipira terapijski plan optimalan za svakog pacijenta pojedinačno, koji često podrazumjeva kombinaciju medikamentne i fizikalne terapije uključujući i edukativni program medicinskih vježbi koje pacijent i nakon završetka terapije treba dugoročno praktikovati u svom kućnom programu. Pregled fizijatra je obično potreban kada su prisutni bolovi u određenom dijelu kičmenog stuba i sa širenjem bola u ekstremitete, bolovi u zglobovima (rame, lakat, kuk, koljeno, skočni zglob), stanja nakon povrede mekih tkiva i koštano-zglobnog sistema, zatim bolovi koji perzistiraju kod pojedinih reumatoloških oboljenja koja se uspješno tretiraju metodama fizikalne medicine i rehabilitacije, te neuroloških oboljenja sa oštećenjem perifernih nerava najčešće u vidu radikulitisa ili radikulopatije kao posljedice kompresivnih diskus hernija kičmenog stuba.


Overall Wellness and Relaxation

Massage Therapy is the assessment and treatment of soft tissue and joint dysfunction and pain. Massage can help restore flexibility and range of motion as well as increase overall wellness and relaxation.

All types of Massage Therapies

Treatment can include myofascial release, thai massage, acupuncture/ electro-acupuncture, therapeutic ultrasound and taping, IFC, joint mobilization, home exercise and cupping therapy.